Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 7-9

Koulutuskokonaisuus sisältää ohjelmointiosaamisen edistämisen perusteita, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkkejä, sekä hyödyllisiä materiaaleja. Koulutus on laadittu tukemaan oppilaiden ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.    

Yläkoululaisia tekemässä tehtävää kannettavalla tietokoneella.

Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan nuorten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.    

Tukimateriaali on suunnattu ensisijaisesti vuosiluokkien 7-9 opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää myös kirjastotyössä tai vaikkapa harrastetoiminnassa. Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus soveltuu materiaaliksi niin oman osaamisen ja työn kehittämiseen kuin yhteisiin koulutuksiin.  

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu ohjelmointiosaamisen edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä, sekä materiaaleista. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa välineitä digitaalisissa ympäristöissä tarvittavan osaamisen edistämiseen työyhteisöissä ja verkostoissa.   

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee ohjelmointiosaamisen valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. 

1. Perusteet

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Videokoulutuksessa pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Lisäksi Janne Fagerlund kertoo omalla videollaan, miksi ohjelmointia opetellaan. 

  Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 7-9 -videokoulutus 

   

 • Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut ohjelmointiosaamisen kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata vuosiluokilla 7-9Hyvän osaamisen kuvaukset jäsentyvät kolmen pääalueen ja niiden osa-alueiden alle: 1) ohjelmoinnillinen ajattelu, 2) tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä 3) ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin.  Tutustu kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä.  Ohjelmointiosaamisen kuvaukset  

  1. Minkä osa-alueen kuvausten mukaista toimintaa olet toteuttanut työssäsi? Entä mikä tuntuu vielä vieraalta? Minkä teemojen käsittelyyn koet tarvitsevasi tukea? 
  2. Pohdi tapoja, joilla kuvaukset voisi konkreettisesti ottaa osaksi vuosiluokkien 7-9 opetuksen tavoitteita, suunnitelmia, toimintaa ja arviointia.  

   

2. Käytännön vinkkejä ja materiaaleja

 • Tutustu runsaaseen videokoulutusmateriaaliin! Koulutukset tukevat opettajia ohjelmointiosaamisen, medialukutaidon, sekä digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämisessä. Asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalle kootulta soittolistalta löydät asiantuntijoiden ja ammattilaisten koulutusvideoita vuosiluokkien 7-9 opettajille. 

  Tässä kaksi videota, jossa esitellään miten ohjelmointiosaamisen voi opettaa monialaisesti eri oppiaineissa. Katso video ja vastaa alla oleviin kysymyksiin: 

   

  1. Millaisia oivalluksia syntyi videoita katsoessasi? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?  
  2. Millaisia ajatuksia ja tunteita videoiden katsominen herätti ohjelmointiosaamisen edistämisestä työssäsi?  
  3. Muita koulutusvideoita Asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalla 
  4. Tutustu ilmiöön -tehtäväsarja:
 • Oppiaineesta riippumatta oppilaiden kanssa voidaan pohtia ja tutkia, miten ohjelmoitu teknologia, erilaiset digitaaliset ympäristöt ja ohjelmointi linkittyvät esimerkiksi automaation, simulaation, datan tai pelien kautta kyseiseen tiedonalaan ja sen oppimiseen. Ohjelmoinnillista ajattelua ja yhteiskehittelyn työtapoja voidaan harjoitella monien oppiaineiden ja -sisältöjen käsittelyssä ja niihin liittyvässä omassa tuottamisessa, erityisesti oppilaita innostavassa itseilmaisussa ja luovissa kokeiluissa. 

   Opettajan opas johdattelee käytännön esimerkkien kautta ohjelmointiosaamisen edistämiseen vuosiluokilla 7-9. Esimerkkien ohella opas sisältää ohjelmointiosaamisen valtakunnalliset hyvän osaamisen kuvaukset. Opas tukee perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaista opetusta.   

   Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas vuosiluokille 7-9 

  1. Tutki, miten ohjelmointiosaamisen kuvaukset näkyvät käytännön toiminnassa vertailemalla ohjelmointiosaamisen kuvauksia sekä Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaan tehtävää tässä Padlet tehtävässä. 
  2. Valitse oppaasta kustakin pääalueesta (Ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen) yksi esimerkkitehtävä, jonka voisit toteuttaa oman ryhmäsi kanssa.   
  3. Pohdi samalla, miten esimerkki tukee kuvausten tavoitteita ja miten sen voisi mielekkäällä tavalla liittää oppimisen alueisiin ja oppimiskokonaisuuksiin. 
  4. Muita vinkkejä ja opetusideoita löydät osoitteesta: AOE.fi  

3. Tukea työyhteisöille

 • Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? 

   Artikkeleissa osaamisen kuvausten hyödyntämistä tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta. Asiantuntijat ja ammattilaiset tuovat esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena. Näkökulmat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työyhteisöihin on koottu oheisen linkin taakse.  

   Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin vuosiluokkien 7-9 opetuksessa 

   Valitse jokin artikkeleista, josta saat tukea työhösi ja tutustu siihen.