Videokoulutukset työyhteisöille: Polkuja ohjelmointiosaamiseen

Nämä videokoulutukset on suunnattuja kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja erityisesti työyhteisöille. Koulutuksissa tutustututaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit edistää ohjelmointiosaamista työssäsi.

Kasvatusalan ammattilainen osallistuu verkkokoulutukseen kotisohvaltaan.

Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi. Koulutuksia on tuotettu eri ikäisten kanssa toimiville ammattilaisille. Valitse alta itsellesi sopivin koulutuskokonaisuus.

Koulutukset on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Videokoulutukset varhaiskasvatukseen

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  2. Ohjelmointiosaaminen tutuksi varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen varhaiskasvatuksessa. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta. Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  3. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

  Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Anne Suonvieri, digitutor, Turku

  Videotuotanto:

  • Videolle.fi
 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla.

  Katso johdantovideo ja pohdi oman työsi kannalta:

  • Millainen rooli digitaalisella medialla on lasten arjessa?
  • Mitä digitaalisia välineitä lapset omassa ryhmässäsi käyttävät?
  • Millaisia digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä heidän arjessaan on läsnä?

  Johdanto ohjelmointiosaamiseen

  Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme.

  Katso video ja pohdi omasta näkökulmastasi:

  • Miksi ohjelmointiosaamista on mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitä kaikkea ohjelmointiosaaminen sinun mielestäsi tarkoittaa?
  • Millaista ohjelmointiin liittyvää osaamista omassa ryhmässäsi tunnistat?
  • Mistä ohjelmointiosaamisen alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?
 • Ohjelmointiosaaminen

  Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

  Katso video ja pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

  Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia mahdollisuuksia ryhmäsi toimintaympäristö tarjoaa lapsille teknologian tutkimiseen ja omiin kokeiluihin?
  • Miten lapsiryhmälle suunnittelemasi toiminta huomioi ohjelmointiosaamiseen liittyviä tavoitteita?
  • Millaisiin arjen oppimistilanteisiin voisit yhdistää ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelua?

  Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

  Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät varhaiskasvatuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla.

  Pienten lasten kanssa tutustutaan teknologiseen ympäristöön ja harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja: Havainnoidaan ja nimetään arjen teknologiaa ja laitteita sekä pohditaan niiden tarkoitusta ja toimintaa. Innostetaan ihmettelemään asioita sekä rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia. Harjoitellaan loogisen ajattelun taitoja, kuten luokittelua ja vertailua. Opetellaan kertomaan asioista ja omista ajatuksista sekä toimimaan yhdessä ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

  Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

  Ohjelmoinnillinen ajattelu

  • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
   • Oppimisympäristöt suunnitellaan siten, että lapset voivat leikeissään harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja: luokittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista. Lasten kanssa havainnoidaan myös säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita.
  • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
   • Lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja esittämään kysymyksiä ympäristön ilmiöistä ja asioista sekä etsimään niihin itse vastauksia ja ratkaisuja. Nimetään ja selitetään ilmiöitä yhdessä.
  • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
   • Opetellaan leikkien tai toiminnallisten tehtävien avulla toimimaan ohjeen mukaisesti. Ohjeet voivat olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääniin perustuvia.
  • Käytännön taidot:
   • Lapsia ohjataan keksimään itse ja kokeilemaan uusia toiminta- ja liikkumistapoja tuttuihin leikkeihin ja arjen tilanteisiin.

  Tutkiva työskentely ja tuottaminen

  • Yhteiskehittelyn prosessit:
   • Rohkaistaan lapsia yhteiseen tutkimiseen ja kokeilemiseen teknologian parissa. Opetellaan kertomaan omista ajatuksista ja havainnoista sekä harjoitellaan toimimaan erilaisissa rooleissa.
  • Luova tuottaminen:
   • Laajennetaan lasten teknologiaan liittyvää kokemusmaailmaa tutkimalla arjen koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Keksitään ja rakennellaan omia laitteita ja luovia teknologisia ratkaisuja, joita esitellään toisille.
   • Pelataan erilaisia pelejä ja tutkitaan yhdessä niiden ominaisuuksia. Muokataan lasten kanssa tuttuja leikkejä ja valmiita pelejä keksimällä niihin uusia sääntöjä, tehtäviä tai etenemistapoja.
  • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
   • Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun ja yhteistyön taitoja harjoitellaan laaja-alaisesti kaikessa toiminnassa ja eri oppimisen alueilla: ihmetellään, tutustutaan, kokeillaan ja saadaan kokemuksia teknologiasta ja teknologian äärellä.

  Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

  • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
   • Havainnoidaan lasten kanssa teknologian roolia arkielämässä. Nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita ja tutkitaan, miten ne toimivat. Pohditaan, millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille.
  • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
   • Tutkitaan lasten kanssa, miten teknologian avulla voi seurata ihmisen toimintaa. Etsitään omasta lähiympäristöstä käytännön esimerkkejä, kuten liikkeentunnistimet, karttasovellukset, lasten läsnäoloseurantatägit tai aktiivisuusmittarit. Pohditaan, miten laitteet tai sovellukset keräävät toimintaan liittyvää tietoa.

  Tutustu hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?
 • Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

  Ohjelmointiosaamisen tueksi on paljon erilaista materiaalia saataville. Voit tutustua alla olevaan koontiin ja valita itsellesi parhaiten sopivat vaihtoehdot.

  Kiitos koulutuksen läpikäymisestä!

Videokoulutukset esiopetukseen

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  1. Ohjelmointiosaaminen tutuksi esiopetuksessa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen esiopetuksessa. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta.  Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  2. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

  Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Suvi Aflecht, projektikoordinaattori, Turku

  Videotuotanto:

  • Videolle.fi
 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla.

  Katso johdantovideo ja pohdi oman työsi kannalta:

  • Millainen rooli digitaalisella medialla on lasten arjessa?
  • Mitä digitaalisia välineitä lapset omassa ryhmässäsi käyttävät?
  • Millaisia digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä heidän arjessaan on läsnä?

  Johdanto ohjelmointiosaamiseen

  Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme.

  Katso video ja pohdi omasta näkökulmastasi:

  • Miksi ohjelmointiosaamista on mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitä kaikkea ohjelmointiosaaminen sinun mielestäsi tarkoittaa?
  • Millaista ohjelmointiin liittyvää osaamista omassa ryhmässäsi tunnistat?
  • Mistä ohjelmointiosaamisen alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?
 • Ohjelmointiosaaminen

  Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

  Katso video pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

  Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia tavoitteita ryhmäsi opetussuunnitelmaan on kirjattu ohjelmointiin liittyen?
  • Miten ryhmäsi toiminta mahdollistaa lasten omat teknologiset kokeilut ja innovaatiot?
  • Miten voisit lapsiryhmäsi kanssa hyödyntää ohjelmoitavia laitteita erilaisissa oppimistehtävissä?

  Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

  Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät esiopetuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla.

  Vaikka esiopetuksen osalta ohjelmointia ei perusteteksteissä suoraan mainita, ohjelmoinnillisen ajattelun tavoitteita ja sisältöjä on kuitenkin kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille.

  Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku. Esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten ohjelmointiosaamista esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

  Lasten kanssa tutustutaan tietokoneeseen ja havainnoidaan tietokoneiden ohjaamaa teknologiaa arjen ympäristöissä. Tutkitaan yhdessä laitteiden toimintaperiaatteita. Harjoitellaan järjestelemään asioita eri tavoin ja perustein sekä selitetään havaintoja ja ratkaisuja yhdessä. Pohditaan, jäsennetään ja tutkitaan arjen ilmiöitä ja ongelmia. Tutustutaan erilaisiin toimintaohjeisiin sekä kokeillaan leikillisesti toimintaohjeiden noudattamista ja antamista.

  Esiopetuksessa lapset saavat kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla. He keksivät ja rakentelevat omia laitteita, robotteja ja pelillisiä ympäristöjä sekä kuvailevat niiden toimintaperiaatteita. Heitä kannustetaan esittämään omia ideoitaan sekä kuuntelemaan toisia ja jakamaan tehtäviä yhteisessä työskentelyssä.

  Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

  Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

  Ohjelmoinnillinen ajattelu

  • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
   • Lapsia ohjataan luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään asioita tietyin perustein. Lasten kanssa kokeillaan ja tuotetaan leikillisesti säännönmukaisia ja toistuvia rakenteita sekä pohditaan syy-seuraussuhteita. Tehtyjä valintoja sanallistetaan ja selitetään yhdessä.
  • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
   • Lapsia kannustetaan tutkimaan ja jäsentämään arjen ilmiöitä sekä pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä. Lasten kanssa harjoitellaan kuvailemaan ja selittämään havaintoja sekä pohtimaan omia ratkaisuja.
  • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
   • Tutustutaan algoritmin käsitteeseen tutkimalla erilaisia toimintaohjeita ja tapoja antaa ohjeita. Kokeillaan leikillisesti toimintaohjeiden antamista ja noudattamista.
  • Käytännön taidot:
   • Tutustutaan ohjelmointiin leikillisesti kokeillen. Annetaan ja testataan yhdessä toimintaohjeita eri muodoissa. Kokeillaan toimintakomentojen antamista mahdollisuuksien mukaan myös jollakin ohjelmoitavalla laitteella tai sovelluksella.

  Tutkiva työskentely ja tuottaminen

  • Yhteiskehittelyn prosessit:
   • Ohjataan lapsia ratkomaan ongelmia ja tehtäviä pohtimalla ja kokeilemalla yhdessä. Harjoitellaan esittämään omia ideoita toisille sekä jakamaan tehtäviä yhteisen projektin toteuttamiseksi.
  • Luova tuottaminen:
   • Tutustutaan robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin etsimällä tietoa erilaisista lähteistä. Suunnitellaan ja rakennellaan eri materiaaleista omia laitteita ja robotteja sekä kuvaillaan toisille niiden tarkoitustaja toimintaperiaatteita.
   • Suunnitellaan ja toteutetaan lasten kanssa toiminnallisia ja tarinallisia ympäristöjä, joissa käytetään pelillisiä elementtejä, kuten sääntöjä, pisteiden laskua tai aikarajoituksia. Ideoidaan omia pelihahmoja.
  • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
   • Lapset saavat kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla sekä tekevät leikillisiä tehtäviä eri tiedon alueilla hyödyntämällä erilaisia malleja ja toimintaohjeita sekä komennoilla ohjattavia laitteita ja välineitä.

  Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

  • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
   • Tutustutaan lasten kanssa tietokoneeseen. Ohjataan lapsia tunnistamaan ja nimeämään arkisesta ympäristöstä esineitä ja laitteita, jotka toimivat tietokoneen ohjaamina. Pohditaan ja tutkitaan yhdessä niiden toimintaperiaatteita.
  • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
   • Pohditaan lasten kanssa, miksi erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla kerätään tietoja ihmisten toiminnasta. Keskustellaan myös lapsille tutuista mediasisällöistä ja ympäristöistä, joissa he niitä seuraavat. Pohditaan yhdessä, millä perusteella esimerkiksi suoratoistopalvelussa käyttäjälle suositellaan eri sisältöjä.

  Tutustu ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?
 • Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

  Ohjelmointiosaamisen tueksi on paljon erilaista materiaalia saatavilla. Voit tutustua alla olevaan koontiin ja valita itsellesi parhaiten sopivat vaihtoehdot.

  Kiitos koulutuksen läpikäymisestä!

Videokoulutukset vuosiluokkien 1-2 opettajille

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  1. Ohjelmointiosaaminen tutuksi alkuopetuksessa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 1-2. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta.  Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  2. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

  Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Anna-Kristiina Rahkala, asiantuntija, Rovaniemi

  Videotuotanto:

  • Videolle.fi
 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla.

  Katso johdantovideo ja pohdi oman työsi kannalta:

  • Millainen rooli digitaalisella medialla on lasten arjessa?
  • Mitä digitaalisia välineitä lapset omassa ryhmässäsi käyttävät?
  • Millaisia digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä heidän arjessaan on läsnä?

  Johdanto ohjelmointiosaamiseen

  Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme.

  Katso video ja pohdi omasta näkökulmastasi:

  • Miksi ohjelmointiosaamista on mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitä kaikkea ohjelmointiosaaminen sinun mielestäsi tarkoittaa?
  • Millaista ohjelmointiin liittyvää osaamista omassa ryhmässäsi tunnistat?
  • Mistä ohjelmointiosaamisen alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?
 • Ohjelmointiosaaminen

  Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

  Katso video pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

  Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia mahdollisuuksia sinun oppilaillasi on yhdessä oivaltamiseen ja omiin teknologiakokeiluihin koulussa?
  • Miten sinä hyödynnät ohjelmointia ja ohjelmoitavia laitteita erilaisissa oppimistehtävissä oppilaidesi kanssa?
  • Mieti kolme ideaa, joilla voit vielä paremmin huomioida ohjelmointiosaamisen eri osa-alueet opetuksessasi!

  Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

  Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät vuosiluokilla yksi ja kaksi erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla.

  Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille.

  Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku.

  Vuosiluokilla 1-2 lasten kanssa havainnoidaan heidän kokemusmaailmassaan esiintyvää tietotekniikkaa ja tutustutaan robotiikkaan. Opetellaan kuvailemaan tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteita. Harjoitellaan tunnistamaan toistuvia kaavoja ja säännönmukaisuuksia sekä järjestämään tietoa ehtojen perusteella. Kerrotaan omista havainnoista ja valinnoista käsitteiden ja välineiden avulla. Puretaan arkisia ongelmia osiin ja kokeillaan niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Laaditaan leikillisiä toimintaohjeita, joita voidaan testata myös ohjelmoitavilla laitteilla, sekä harjoitellaan tunnistamaan virhetilanteita.

  Ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä käytetään luovasti, leikillisesti ja kokeillen eri oppiaineiden sisältöjen käsittelyssä. Harjoitellaan vuorottelua tehtävärooleissa sekä esitellään ja jaetaan omia ideoita toisten kanssa. Toteutetaan tarinallisia tuotoksia käyttäen animointia tai ohjelmointia.

  Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

  Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

  Ohjelmoinnillinen ajattelu

  • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
   • Oppilas järjestää ja vertailee asioita erilaisten ehtojen perusteella, tunnistaa säännönmukaisuuksia ja toistuvia kaavoja sekä tekee havaintoja syy-seuraussuhteista. Oppilas kertoo valinnoistaan ja havainnoistaan käsitteiden ja konkreettisten välineiden avulla.
  • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
   • Oppilas purkaa tuttuun arjen ilmiöön liittyvän ongelman osiin sekä etsii ja kokeilee sen ratkaisuun erilaisia vaihtoehtoja. Oppilas osaa kertoa ratkaisutavoistaan.
  • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
   • Oppilas laatii vaiheittaisia toimintaohjeita käyttäen yksinkertaisia komentoja ja toistorakennetta. Oppilas tunnistaa ohjeiden tuottamia virhetilanteita ja kokeilee ratkaisuja niiden korjaamiseen.
  • Käytännön taidot:
   • Oppilas laatii leikillisiä toimintaohjeita, joilla hän ohjaa toista oppilasta, jotakin ohjelmoitavaa laitetta tai yksittäistä hahmoa jossakin sovelluksessa tai verkkotehtävässä.

  Tutkiva työskentely ja tuottaminen

  • Yhteiskehittelyn prosessit:
   • Oppilas esittää omia ideoitaan, kuuntelee toisia sekä kokeilee ratkaisuja yhdessä ja vuorottelee eri rooleissa ohjelmointiin liittyvässä ryhmätyöskentelyssä.
  • Luova tuottaminen:
   • Oppilas rakentelee erilaisista asioista mallinnuksia ohjeen mukaisesti sekä luovasti omia ideoitaan toteuttaen. Oppilas esittelee ja jakaa ideoitaan toisten kanssa.
   • Oppilas työstää ohjatusti tai yhteistyössä muiden kanssa tarinallisuutta tai pelillisiä elementtejä sisältävän digitaalisen tuotoksen animointia tai yksinkertaista ohjelmointia käyttäen.
  • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
   • Oppilas käsittelee eri oppiaineissa harjoiteltavia sisältöjä käyttäen leikillisesti ja kokeillen ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä.

  Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

  • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
   • Oppilas tunnistaa ja nimeää omasta kokemusmaailmastaan löytyvää tietotekniikkaa sekä tutustuu robotiikkaan. Oppilas kuvailee laitteiden käyttötarkoituksia ja toimintaperiaatteita.
  • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
   • Oppilas pohtii, millaista tietoa hänen omasta toiminnastaan kerätään digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.

  Tutustu ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?
 • Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

  Ohjelmointiosaamisen tueksi on paljon erilaista materiaalia saataville. Voit tutustua alla olevaan koontiin ja valita itsellesi parhaiten sopivat vaihtoehdot.

  Kiitos koulutuksen läpikäymisestä!

Videokoulutukset vuosiluokkien 3-6 opettajille

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  1. Ohjelmointiosaaminen tutuksi alakoulussa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 3-6. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta.  Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  2. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

  Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Markus Packalen, luokanopettaja, Oulu

  Videotuotanto:

  • Videolle.fi
 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla.

  Katso johdantovideo ja pohdi oman työsi kannalta:

  • Millainen rooli digitaalisella medialla on lasten ja nuorten arjessa?
  • Mitä digitaalisia välineitä lapset ja nuoret omassa ryhmässäsi käyttävät?
  • Millaisia digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä heidän arjessaan on läsnä?

  Johdanto ohjelmointiosaamiseen

  Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme.

  Katso video ja pohdi omasta näkökulmastasi:

  • Miksi ohjelmointiosaamista on mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitä kaikkea ohjelmointiosaaminen sinun mielestäsi tarkoittaa?
  • Millaista ohjelmointiin liittyvää osaamista omassa ryhmässäsi tunnistat?
  • Mistä ohjelmointiosaamisen alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?
 • Ohjelmointiosaaminen

  Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia ja nuoria havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

  Katso video pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

  Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia mahdollisuuksia oppilaillasi on innovointiin ja yhteiskehittelyyn oppiainerajoja ylittäen?
  • Mikä paikallinen toimija tai yritys voisi tarjota oppilaillesi mielenkiintoisen tutustumiskohteen robotiikkaan tai ohjelmoituun teknologiaan?
  • Mieti kolme ideaa, joilla voisit vielä paremmin huomioida ohjelmointiosaamisen eri osa-alueet opetuksessasi!

  Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

  Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät vuosiluokilla kolme viiva kuusi erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikissa oppiaineissa ja kaikilla oppimisen alueilla.

  Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille.

  Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku.

  Vuosiluokilla 3-6 havainnoidaan ohjelmointia ja robotiikkaa yhteiskunnassa sekä pohditaan teknologisten sovellusten hyödyntämistapoja ja merkitystä oppilaiden elämässä. Keskustellaan kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä oppilaiden omasta toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä.

  Ongelman ratkaisuun käytetään erilaisia ratkaisukaavoja, joita kokeillaan luoda myös itse. Arvioidaan ratkaisuja käyttäen jotakin kriteeriä. Tietoa käsitellään ja esitellään käsitteiden ja symbolien avulla. Laaditaan toimintaohjeita ja algoritmeja hyödyntäen ohjelmoinnin perusrakenteita sekä etsitään ja korjataan virheitä toimintaohjeissa. Ohjelmoidaan graafisessa ohjelmointiympäristössä.

  Lisäksi harjoitellaan sitkeää ja iteratiivista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luovassa ilmaisussa ja omissa tuotoksissa hyödynnetään mittauksia ja antureita, automaatiota ja robotiikkaa sekä erilaisia animointi- ja ohjelmointialustoja.

  Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

  Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

  Ohjelmoinnillinen ajattelu

  • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
   • Oppilas järjestää, vertailee ja esittää tietoa käyttäen käsitteitä ja symboleja. Oppilas hahmottaa kokonaisuuksia sekä löytää ja kuvaa asioiden keskinäisiä yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita.
  • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
   • Oppilas käyttää ongelman ratkaisuun erilaisia tapoja ja ratkaisukaavoja sekä kokeilee luoda niitä myös itse. Oppilas arvioi ratkaisuja hyödyntäen jotakin kriteeriä, kuten toimivuus, luettavuus tai tehokkuus.
  • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
   • Oppilas laatii täsmällisiä ja yksityiskohtaisia toimintaohjeita käyttäen toisto- ja valintarakenteita. Oppilas etsii ja korjaa virheitä toimintaohjeissa.
  • Käytännön taidot:
   • Oppilas laatii ja testaa toimintaohjeita ilman laitteita sekä ohjaa ohjelmoitavien laitteiden toimintaa algoritmeillä. Oppilas käyttää graafista ohjelmointiympäristöä ja osaa laatia sillä oman ohjelman.

  Tutkiva työskentely ja tuottaminen

  • Yhteiskehittelyn prosessit:
   • Oppilas kuvailee eri tavoin omia ajattelutapojaan, huomioi muiden näkökulmia sekä työskentelee sitkeästi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmointiprojektissa.
  • Luova tuottaminen:
   • Oppilas hyödyntää tuotoksissaan omia havaintoja, mittauksia ja antureita sekä yhdistää niihin automaatiota ja robotiikkaa. Oppilas jalostaa olemassa olevia ratkaisuja harjoitellen iteratiivista työskentelyä eli toistuvaa ideointia, tekemistä, testaamista ja jatkokehittelyä.
   • Oppilas tunnistaa animaatioiden ja pelien ohjelmoinnillisia piirteitä sekä kokeilee pelien tekemistä erilaisilla animointi- tai ohjelmointialustoilla.
  • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
   • Oppilas käyttää ohjelmointiin liittyviä työskentelytapoja ja -välineitä luovaan ilmaisuun ja omaan tuottamiseen sekä erilaisten ilmiöiden ja aiheiden tutkimiseen ja selittämiseen eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimisprojekteissa.

  Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

  • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
   • Oppilas havainnoi ohjelmoinnin ja robotiikan läsnäoloa ympäröivässä yhteiskunnassa. Oppilas osaa kertoa teknologisten sovellusten hyödyntämistavoista ja toimintaperiaatteista sekä kuvailee niiden merkitystä omassa elämässään.
  • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
   • Oppilas osaa kertoa esimerkkejä kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä tavoista, joilla niitä kohdennetaan. Oppilas pohtii omaa toimintaansa ja siitä kerääntyvän tiedon käyttöä digitaalisissa ympäristöissä.

  Tutustu ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?
 • Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

  Ohjelmointiosaamisen tueksi on paljon erilaista materiaalia saataville. Voit tutustua alla olevaan koontiin ja valita itsellesi parhaiten sopivat vaihtoehdot.

  Kiitos koulutuksen läpikäymisestä!

Videokoulutukset vuosiluokkien 7-9 opettajille

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

  Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  2. Ohjelmointiosaaminen tutuksi yläkoulussa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen yläkoulussa. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta.  Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  3. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

  Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Sinikka Leivonen, digimentori, Kuopio

  Videotuotanto:

  • Videolle.fi
 • Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan

  Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. On siis tärkeää tunnistaa, miten digitaaliset ympäristöt toimivat, sekä oppia ymmärtämään, miten digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään ohjelmoimalla.

  Katso johdantovideo ja pohdi oman työsi kannalta:

  • Millainen rooli digitaalisella medialla on lasten ja nuorten arjessa?
  • Mitä digitaalisia välineitä lapset ja nuoret omassa ryhmässäsi käyttävät?
  • Millaisia digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä heidän arjessaan on läsnä?

  Johdanto ohjelmointiosaamiseen

  Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa myös arvioimaan käyttämiämme digitaalisia palveluja ja sovelluksia sekä tarkastelemaan kriittisesti ohjelmoitua mediamaailmaa ja digitaalisia alustoja, joilla toimimme.

  Katso video ja pohdi omasta näkökulmastasi:

  • Miksi ohjelmointiosaamista on mielestäsi tärkeää kehittää?
  • Mitä kaikkea ohjelmointiosaaminen sinun mielestäsi tarkoittaa?
  • Millaista ohjelmointiin liittyvää osaamista omassa ryhmässäsi tunnistat?
  • Mistä ohjelmointiosaamisen alueesta olet itse eniten kiinnostunut tai haluaisit oppia lisää?
 • Ohjelmointiosaaminen

  Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia ja nuoria havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

  Katso video pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

  Pohdi oman työsi kannalta:

  • Miten ohjelmointi tai ohjelmoidutympäristöt ja sovellukset linkittyvät opettamaasi oppiaineeseen?
  • Keiden kollegojen kanssa voisit tehdä yhteistyötä ja suunnitella luovaa tuottamista ja ohjelmointia hyödyntäviä pieniä tai isompia projekteja?
  • Mieti kolme ideaa, joilla voisit edistää oppilaiden ohjelmointiosaamista opetuksessasi!

  Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

  Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät vuosiluokilla 7-9 erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikissa oppiaineissa ja kaikilla oppimisen alueilla.

  Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille.

  Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku.

  Vuosiluokilla 7-9 tutustutaan algoritmien, automaation ja robotiikan sovelluksiin elämän eri osa-alueilla. Keskustellaan ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksista, riskeistä ja eettisistä näkökulmista. Käsitellään kohdennettuja sisältöjä ja personoituja palveluita. Pohditaan digitaalisissa ympäristöissä kerätyn tiedon ja ohjelmoinnin sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä.

  Ongelmia ja niiden ratkaisuja analysoidaan ja visualisoidaan sekä arvioidaan kriteerien avulla. Tiedon käsittelyssä ja esittämisessä käytetään erilaisia yleistyksiä, kaavioita ja merkintätapoja sekä loogisia operaatioita. Tulkitaan ohjelmakoodeja sekä laaditaan itse ohjelmia, joissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ohjelmoinnin perusrakenteita. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan ohjelmia eri ympäristöissä.

  Lisäksi hyödynnetään algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Suunnitellaan ja toteutetaan luovissa yhteiskehittämisen projekteissa ohjelmoituja tuotoksia, jotka ratkaisevat oppiaineisiin tai oikeaan elämään liittyviä ongelmia.

  Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

  Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

  Ohjelmoinnillinen ajattelu

  • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
   • Oppilas käsittelee erilaisiin yleistyksiin sisältyviä tietoja, käyttää erilaisia merkintätapoja ja toteuttaa erityyppisen tiedon kanssa loogisia operaatioita.
  • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
   • Oppilas analysoi ongelmia ja arvioi niiden mahdollisia ratkaisuja erilaisten kriteerien perusteella sekä visualisoi ongelmia ja ratkaisuja yleistysten ja kaavioiden avulla.
  • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
   • Oppilas ymmärtää algoritmin merkityksen ja osaa suunnitella ohjelman, jossa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ohjelmoinnin perusrakenteita, kuten peräkkäisiä, toistuvia ja ehdollisia toimintoja.
  • Käytännön taidot:
   • Oppilas ohjelmoi ohjelmia eri ympäristöissä sekä tuntee perusasiat yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä ja osaa tulkita sillä tehtyä ohjelmakoodia.

  Tutkiva työskentely ja tuottaminen

  • Yhteiskehittelyn prosessit:
   • Oppilas ymmärtää erilaisia ryhmärooleja ja yhteistyön tapoja sekä työskentelee vastavuoroisesti ja aktiivisesti osallistuen ohjelmointiprojekteissa.
  • Luova tuottaminen:
   • Oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa prosessina ratkaisun, jossa käytetään jotakin kehitysalustaa sekä hyödynnetään erilaisia antureita ja automatisaatiota.
   • Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pelin, simulaation tai sovelluksen, joka ratkaisee jonkin oppiaineisiin tai oikeaan elämään liittyvän ongelman.
  • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
   • Oppilas tuntee eri oppiaineisiin liittyviä teknologisia sovelluksia ja selittää niiden toimintaperiaatteita. Oppilas hyödyntää algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri oppiaineisiin ja projekteihin liittyvässä ongelmanratkaisussa ja tutkimisessa sekä tiedon tuottamisessa ja esittämisessä.

  Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

  • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
   • Oppilas tuntee algoritmien, automaation ja robotiikan toimintalogiikkaa ja sovelluksia elämän eri osa-alueilla. Oppilas pohtii ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksia, riskejä ja eettisiä näkökulmia.
  • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
   • Oppilas osaa kertoa, miten digitaalisia palveluja personoidaan ja mainontaa kohdennetaan käyttäjälle. Oppilas pohtii digitaalisten palveluiden keräämän tiedon ja ohjelmoinnin merkitystä sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

  Tutustu ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
  • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
  • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
  • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
  • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?
 • Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

  Ohjelmointiosaamisen tueksi on paljon erilaista materiaalia saataville. Voit tutustua alla olevaan koontiin ja valita itsellesi parhaiten sopivat vaihtoehdot.

  Kiitos koulutuksen läpikäymisestä!