Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa -opas sisältää toimintamalleja ja jaettuja kokemuksia varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on rohkaista kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittymään mediakasvattajina.

Mediakasvatus kuuluu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa media on vahvasti läsnä. Laaja-alaiset osaamisalueet Monilukutaito ja Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (TVT) tulivat uudistuneiden perusteiden myötä uusina osa-alueina kansallisiin linjauksiin. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja, TVT:ssä tutustutaan välineisiin ja sisältöihin sekä niiden merkitykseen elämässä. Lisäksi mediakasvatuksen pedagogiikka mainitaan keinona mm. lasten osallisuuden, itseilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittymisen tukemisessa.

Kuuluu kuvaan -kehittämishankkeessa varhaiskasvatuksen työyhteisöt jäsensivät mediakasvatuksen merkitystä osana lasten hyvinvointia tukevaa kasvatusta. Tavoitteina oli lisätä kasvattajien tietoisuutta lasten media-arjesta ja kehittää käytäntöjä, jotka sitovat mediakasvatuksen osaksi kasvatustehtävää niin kodeissa kuin päivähoidossakin. Hankkeen pilottivaiheesta saadut kokemukset ja toimintamallit on koottu tähän kirjaseen.

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa

Lataa tiedosto