Hullu hullumpi yläaste -oppimistehtävät

Hullu – hullumpi – yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. KAVI on tuottanut tehtäviä neljään jaksoon, joissa käsitellään mediaa. Tehtäviä voi tehdä ryhmissä tai itsenäisesti.

Hullu hullumpi yläaste -sarjan promokuva. Animoitu joukko erilaisia nuoria yläasteen pihalla.

Yleistietoa sarjasta ja oppimistehtävistä

Hullu – hullumpi – yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. Yläkoulumaailmaan sijoittuvassa animaatiosarjassa Antti, ystäviensä Kallen ja Keijon kanssa, ihmettelee ympäröivää maailmaa. Komedian kautta käsitellään nuorille tärkeitä teemoja, myös medialukutaitoon liittyen. Sarja on katsottavissa Yle Areenasta, ja kotimaisena tv-sarjana sen käyttö opetustarkoituksiin on sallittu.

Mediataitokoulun oppimistehtävät animaatiosarjasta on suunniteltu yläasteelle ja 6.-luokkalaisille. Ikärajansa (S) mukaan sarja on kaikenikäisille sallittu, mutta opettajan on hyvä tutustua sisältöön etukäteen. Sarjassa on jonkin verran esimerkiksi kiroilua ja muita alatyylisiä ilmauksia.

Jaksojen pituus on 6–12 minuuttia, joten sarja sopii hyvin keskustelunherättäjäksi luokassa tai ajatusten inspiraatioksi osana kotitehtäviä. Oppimistehtävät on suunniteltu neljään sarjan jaksoon, mutta muitakin jaksoja voi hyödyntää nuorten mediakulttuurista keskustelemiseen. Hyviä keskustelunherättäjiä voivat olla ainakin sarjan jaksot 11 perheen säännöistä ja 23 yläasteen digiloikasta.

Oppimistehtävien yleisinä tavoitteina on mm. kannustaa:

 • tulkitsemaan kerronnallisia, viihteellisiä mediatekstejä
 • pohtimaan omaa mediankäyttöään ja sen vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin
 • keskustelemaan median merkityksistä nuorten arjessa
 • pohtimaan omaa rooliaan hyvän viestintäkulttuurin luomisessa
 • tuottamaan tavoitteellisia mediasisältöjä yhdessä muiden kanssa

Oppimistehtävät tukevat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määritellyn medialukutaidon hyvän osaamisen saavuttamista eri luokka-asteilla. Hyvän osaamisen kuvaukset perustuvat kansalliseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Kuhunkin jaksoon liittyvien oppimistehtävien yhteydessä kuvataan tarkemmin se, mihin hyvän osaamisen kuvauksiin tehtävät liittyvät. Kehittyvä osaaminen kuitenkin määrittyy sen mukaan, millainen toteutustapa tehtävään valitaan.

Oppiainenäkökulmasta tehtävät tukevat erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, uskonnon , elämänkatsomustiedon sekä terveystiedon opetussuunnitelmiin sisältyviä tavoitteita. Monilukutaitoa edistävänä toimintana tehtävät soveltuvat kuitenkin useisiin eri oppiaineisiin sekä osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöoppimisen kokonaisuuksia.

Jaksokohtaiset oppimistehtävät

 • Jakso 5. Ihan some. Sosiaalinen media on ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla.

  Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

  1 Ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla? (6lk, 7-9lk)

  Keskustellaan katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilaat ovat – miksi some ärsytti Anttia? Entä miksi ilman somea ei kuitenkaan voinut olla? Pyritään löytämään mahdollisimman monia sarjassa esitettyjä syitä. Millaisissa oman elämän tilanteissa on huomattu, että oma tai muiden somen käyttö on ärsyttänyt? Milloin somen käytöstä taas aiheutuu hyötyä tai hyvää mieltä?

  2 Somepalveluiden ensyklopedia (6lk, 7-9lk)

  Listataan ensin mahdollisimman paljon niitä sosiaalisen median palveluita, joita nuoret arjessaan käyttävät. Kunkin palvelun yhteyteen merkitään myös niiden positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia, sekä käytettävyyden että sosiaalisten ilmiöiden suhteen (esim. helppo yhteydenpito kavereihin, kiusaamisen yleisyys, tiedon kerääminen käyttäjistä). Kiinnitetään huomiota siihen, että ryhmässä voi ja saa olla erilaisia suosikkipalveluita ja erilaisia perusteita niistä pitämiseen. Opetellaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioitetaan toisten perusteluja.

  Kootaan palvelut joko fyysiseksi tai digitaaliseksi esitykseksi. Lopputuloksena muodostuu luokan tai ryhmän yhteinen tietoteos parhaillaan nuorille ajankohtaisista sosiaalisen median palveluista ja niiden ominaisuuksista. Teosta voi mahdollisesti hyödyntää myös vanhempainiltojen keskustelunherättäjänä.

  Yksilötehtävä:

  1 Ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla? (6lk, 7-9lk)

  Kirjoitustehtävä katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilas on – miksi some ärsytti Anttia? Entä miksi ilman somea ei kuitenkaan voinut olla? Oppilas pyrkii kuvaamaan mahdollisimman monia sarjassa esitettyä syytä. Millaisissa oman elämän tilanteissa oppilas on huomannut, että oma tai muiden somen käyttö on ärsyttänyt itseä tai muita? Milloin somen käytöstä taas aiheutuu hyötyä tai hyvää mieltä?

  2 Mediapäiväkirja (6lk, 7-9lk)

  Oppilas tarkkailee ja listaa omaa mediankäyttöään yhden vuorokauden ajan. Mitä medioita ja somepalveluita tuli käytettyä ja milloin? Huomioidaan kaikki mediat, niin perinteiset (esim. kirjat, lehdet, tv) kuin uudetkin (esim. pelit, älypuhelimen sovellukset). Huomioidaan myös, käytettiinkö mediaa yksin vai yhdessä. Millaisia havaintoja oppilas teki omasta mediankäytöstään? Yllättikö jokin asia? Mitkä mediankäytön tavat tuntuvat päiväkirjaa katsoessa hyviltä ja hyvinvointia tukevilta? Entä ilmenikö jotain, mikä jälkeenpäin ajatellen kannattaisi vähentää tai välttää?

  3 Some siellä, some täällä (7-9lk)

  Oppilas valitsee itse vapaasti toisen mediasisällön, jossa käsitellään nuorten sosiaalisen median käyttöä. Mediasisältö voi olla viihteellinen tai asiasisältö. Pohdintatehtävässä oppilas erittelee sitä, miten somen hyvien ja huonojen puolten esittäminen eroaa kahden eri mediasisällön välillä ja mitä yhteistä niissä oli.

   

  Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

  6lk
  Mediasisältöjen tulkinta

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
  • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
  Median vaikutusten ymmärtäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaansa, tietoihinsa, mielipiteisiinsä ja mielikuviinsa.
  Minä median käyttäjänä

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas kuvaa omia mediankäyttötottumuksiaan ja pohtii median merkitystä omassa elämässään esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla.
  • Oppilas ymmärtää, että oma mediamaku muuttuu ja että siihen vaikuttavat monet tahot, kuten kaverit, media ja vanhemmat. Oppilas tietää, että voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan mediankäyttöönsä.
  • Oppilas osaa keskustella kunnioittavasti toisten erilaisista mediankäyttötottumuksista ja mieltymyksistä.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tietää turvallisuutta vaarantavista tilanteista ja tekijöistä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe ja seksuaalinen houkuttelu. Oppilas tietää, millä keinoin omaa turvallisuutta voi edistää.
  Hyvinvointi

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa kuvata itselleen merkityksellisiä mediasisältöjä ja -ympäristöjä ja niiden myönteisiä merkityksiä. Oppilas rohkaistuu keskustelemaan ja jakamaan myönteisiä kokemuksia mediankäytöstä yhdessä toisten kanssa.
  • Oppilas tunnistaa, milloin mediankäyttö tukee omaa hyvinvointia, milloin heikentää sitä.
  • Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.
  Hyvä vuorovaikutus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ilmaisee mielipiteensä rakentavasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla erilaisissa mediaympäristöissä. Oppilas kuuntelee toisten mielipiteitä.
  7-9lk
  Mediasisältöjen tulkinta

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas laajentaa mediasisältöjen tuntemustaan tutustumalla itselleen uusiin sisältöihin esimerkiksi blogiin, podcastiin tai elektroniseen urheiluun. Oppilas kuvaa kokemuksiaan sisältöjen parissa.
  Median vaikutusten ymmärtäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
  • Oppilas havainnoi ja arvioi medioiden toimintaa yhteiskunnassa seuraamalla ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyä medioissa. Oppilas esittää niihin liittyviä perusteltuja havaintoja.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas tutkii jonkin ilmiön tai kohderyhmän esittämistä valitsemissaan mediasisällöissä ja tekee perusteltuja tulkintoja havainnoistaan.
  Minä median käyttäjänä

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
  • Oppilas kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.
  Vaikuttaminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
  Tiedon välittäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasi, tiedote, dokumentti, artikkeli tai sosiaalisen median julkaisu. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa oman digijälkensä muodostumisen ja osaa kuvata, millaista tietoa eri palvelut, kuten hakukoneet tai sosiaalinen media, keräävät ja mihin tietoa voidaan käyttää.
  Hyvinvointi

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.
  • Oppilas tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja omassa mediankäytössään.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
  Hyvä vuorovaikutus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään.
 • Jakso 13. Suusta suuhun. Koulussamme on havaittu säätöä! Yhdestä kommentista lähtee liikkeelle juoru, joka kasvaa somessa ja opettajanhuoneessa ennennäkemättömiin mittasuhteisiin.

  Tehtävän voi toteuttaa joko ryhmätehtävänä luokassa tai yksilöllisenä pohdinta- ja kirjoitustehtävänä

  Huhu leviää (6lk, 7-9lk)

  Pohditaan katsottua jaksoa. Miksi huhu levisi koulussa niin tehokkaasti? Miten tilanne ratkesi?

   

  Vastataan seuraaviin kysymyksiin: Millaista haittaa huhujen levittämisestä voi nuorten elämässä olla? Miten nuoren kannattaisi toimia, jos huomaa, että itsestä tai toisesta levitetään verkossa yksityisyyttä loukkaavaa tai valheellista tietoa?  Mitä eroa laillisesti ja vastuunäkökulmasta on sillä, levitetäänkö huhua suusta suuhun vai internetissä?

  Lisätietoa voitte hakea esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta: https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/laki-ja-netti/https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/nettikiusaaminen/ (huomaa myös alasivut Mitä netissä kiusaaminen voi olla? ja Mitä voi tehdä, jos joutuu nettikiusaamisen kohteeksi?)

  Tehtävään liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

  6lk
  Mediasisältöjen tulkinta

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
  • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
  Minä median tuottajana

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää, että on itse vastuussa tekemästään ja jakamastaan mediasisällöstä.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tietää, minkä tahojen puoleen voi kääntyä koulussa tai koulun ulkopuolella, jos kohtaa mediaympäristöissä turvallisuuttaan uhkaavia ilmiöitä.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.
  Hyvä vuorovaikutus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää oman vastuunsa kiusaamisen ehkäisemisessä mediaympäristöissä.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia oman viestinnän vaikutuksia ja seurauksia.

   

  7-9lk
  Media tietolähteenä

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas arvottaa ohjatusti erilaisia mediasisältöjä tietolähteinä ja pohtii niiden käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Oppilas ymmärtää sosiaalisen median luonteen tiedonlähteenä ja suhtautuu kriittisesti sosiaalisesti levittyvään tietoon.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tietää tahoja, joiden puoleen kääntyä kohdatessaan turvallisuuttaan uhkaavia tilanteita mediaympäristöissä.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tietää, että myös mediaympäristöissä tapahtuva lainvastainen toiminta, kuten plagiointi, seksuaalinen houkuttelu, identiteettivarkaus, kunnian loukkaaminen tai vakava nettikiusaaminen, täyttävät rikosten merkkejä ja että niillä on sen mukaiset seuraukset.
  • Oppilas ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas tunnistaa epäkohtia ja epäasiallista toimintaa niitä kohdatessaan ja osaa reagoida niihin.
  Hyvinvointi

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
  Hyvä vuorovaikutus

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas puuttuu aktiivisesti mediaympäristöissä kohtaamiinsa viestinnällisiin epäkohtiin, kuten kiusaamiseen, epäasiallisiin kommentteihin tai julkaisuihin, ilmiantamalla niitä ja osoittamalla empatiaa väärin kohdelluille.
 • Jakso 18. Keijon kanava. Keijo sukeltaa tubemaailman kiemuroihin.

  Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

  1 Hyvää kontenttia (6lk, 7-9lk)

  Keskustellaan katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilaat ovat – millaisia ajatuksia Keijon kanava herätti? Millainen on oppilaiden mielestä hyvä sosiaalisen median kanava? Missä eri palveluissa oppilaiden suosimat sisällöntuottajat toimivat? Millaiset ominaisuudet tekevät suosikkisisällöstä hyvää?

  Listataan ryhmissä oppilaiden suosimia sosiaalisen median kanavia ja sisällöntuottajia, sekä niihin liittyviä hyviä ominaisuuksia. Kiinnitetään huomiota siihen, että ryhmässä voi ja saa olla erilaisia suosikkisisältöjä ja erilaisia perusteita niistä pitämiseen. Opetellaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioitetaan toisten perusteluja. Listan perusteella luokassa voidaan selvittää myös, kuka parhaillaan on luokkalaisten keskuudessa suosituin sisällöntuottaja.

   

  2 Oman kanavan kiemurat (6lk, 7-9lk)

  Pohditaan nuorten omaa sisällöntuotantoa katsottua jaksoa ja apukysymyksiä hyödyntäen. Ryhmissä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavaa: Mitä Keijon olisi kannattanut ottaa huomioon omia julkaisuja suunniteltaessa? Miten nuoret neuvoisivat kaveriaan, joka haluaisi aloittaa oman sisällöntuotannon? Jos oppilaat tekevät itse sisältöjä verkkoon, mitä asioita he ovat pitäneet julkaisuissaan tärkeinä? Millaista palautetta nuorelle sisällöntuottajalle on asiallista antaa?

   

  Pohdintojen pohjalta voidaan tuottaa pienryhmissä vinkkivideoita aloittelevalle sosiaalisen median sisällöntuottajalle. Huomioidaan esimerkiksi sisällöntuotannon kohderyhmät, tavoitteet, keinot ja reunaehdot. Oppilaat voivat keskenään valita videon tyylilajin ja näkökulman: Videot voivat olla vaikkapa humoristisia ”vältä nämä virheet” -videoita tai asiapitoisempia ohjeita esimerkiksi palautteen vastaanottamiseen, tekijänoikeuteen, yksityisyyden suojaan tai kaupalliseen yhteistyöhön liittyvistä seikoista

   

  Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

  6lk
  Mediasisältöjen tulkinta

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
  Minä median käyttäjänä

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa keskustella kunnioittavasti toisten erilaisista mediankäyttötottumuksista ja mieltymyksistä.
  Vaikuttaminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa tuoda mediaesitysten kautta esille omia mielipiteitään. Oppilas huomaa, että asioihin on erilaisia näkökulmia.
  • Oppilas tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa perustella mielipiteitään ja ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin näkökulmiin.
  • Oppilas laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.
  Minä median tuottajana

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas keskustelee median tuottamisesta vertaisten kanssa. Oppilas rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin valinnanvapautta kunnioittaen.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.
  • Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja niiden noudattamisen merkityksen mediasisältöjen käyttäjänä ja tuottajana. Oppilas osaa ohjattuna merkitä lähteet ja ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa sisältöä omanaan.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia.
  Hyvä vuorovaikutus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan mediaympäristöissä ja hyödyntää saamaansa palautetta.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia oman viestinnän vaikutuksia ja seurauksia.
  7-9
  Median vaikutusten ymmärtäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää eri medioiden ansaintalogiikkaa ja sen vaikutusta sisältöön. Oppilas tunnistaa kaupallisen ja julkisen mediatoimialan ja sosiaalisen median eron tässä katsannossa.
  • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat sponsorointi ja tuotesijoittelu mediasisällöissä, ja tunnistaa kaupallisen yhteistyön maininnat verkkosisällöissä
  • Oppilas osaa luonnehtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällön tekijän tarkoitus.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas ymmärtää algoritmien vaikutuksia digitaalisten mediasisältöjen, kuten mainosten, sosiaalisen median julkaisujen, uutisten ja suoratoistopalvelun sisältöjen, valikoitumisessa.
  Minä median käyttäjänä

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
  • Oppilas kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.
  Luova ilmaisu

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas harjaantuu kuvallisessa, sanallisessa ja auditiivisessa ilmaisussaan ja hyödyntää niitä mediasisältöjen tuottamisessa. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan.

  Edistynyt osaaminen

  Vaikuttaminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
  • Oppilas harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.
  • Oppilas osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas hyödyntää ohjattuna vaikuttamaan pyrkivien sisältöjen tuottamisessa eri tekstilajien tuntemustaan rakenteen ja ilmaisutyylin valinnassa.
  Minä median tuottajana

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa kuvata rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä.
  • Oppilas arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvata tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä. Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet.
  • Oppilas osaa kuvata, mitä on seksuaalinen häirintä ja vihapuhe digitaalisessa mediassa. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja suojautua niiltä ja tietää, kuinka tulee toimia, jos joutuu häirinnän tai vihapuheen kohteeksi.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa arvioida kykyään vaikuttaa omaan digijalanjälkeensä sekä taitoaan edistää turvallisuuttaan mediaympäristöissä.
  • Oppilas tutustuu tietosuojaan jossakin nuorten elämän kannalta merkityksellisessä yhteydessä.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tuntee sekä omat että muiden tekijänoikeudet ja osaa
   noudattaa niitä.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas tuntee erilaisia mediasisältöjen vapaan käytön CC-linsenssejä ja niiden käyttöehtoja.
  Hyvä vuorovaikutus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään.
  • Oppilas pyrkii vahvistamaan omaa myönteistä viestijäkuvaansa: osaa kertoa tavoitteistaan viestijänä ja kuvata keinoja niiden saavuttamiseksi.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa antaa rakentavaa palautetta toisille viestinnän kehittämiseksi.
 • Jakso 19. Verta ja kielenpätkiä. Jäisen tolpan lipaiseminen on typerintä, mitä talvella voi tehdä. Sehän on selvää kaikille – vai onko?

  Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

  1 Hurjat, hauskat haasteet netissä (6lk, 7-9lk)

  Pohditaan katsottua jaksoa ja haasteita verkossa. Mitä syitä ohjelmassa oppilailla oli osallistua kielihaasteeseen?

  Ovatko oppilaat nähneet somessa haasteita, jotka ovat olleet fiksuja ja hyviä – millaisia ne olivat? Entä typeriä tai vaarallisia haasteita – millaisia ne ovat olleet? Miksi erilaiset järjettömältäkin tuntuvat haasteet ovat suosittuja verkossa? Miten jokainen sosiaalisen median käyttäjä voi vaikuttaa somehaasteiden suosioon?

   

  2 Haasta kaveri! (6lk, 7-9lk)

  Haasteet voivat olla myös hyvään kannustavia. Suunnitellaan haastekampanja, joka kohdistuu esimerkiksi omaan koulu- tai lähiympäristöön. Tavoitteena on haastaa muita oppilaita ja yhteisön aikuisia tekemään jokin mukava asia, joka parantaa ilmapiiriä ja viihtyvyyttä yhteisössä.

  Haaste voidaan toteuttaa digitaalisena videona tai vaikkapa julistekampanjana. Suunnitellaan haasteen keinot ja yleisöön vetoamisen tavat valitun median mukaan. Haastekampanja voi myös kohdistua vain omaan luokkaan, mikäli oppilaat eivät halua jakaa haastetta julkisesti.

  Yksilötehtävä:

  2 Hurjat, hauskat haasteet netissä (6lk, 7-9lk)

  Oppilas pohtii katsottua jaksoa ja haasteita verkossa, ja vastaa kirjoitustehtävässä seuraaviin kysymyksiin: Mitä erilaisia syitä tv-sarjan oppilailla luultavasti oli osallistua kielihaasteeseen? Mitä muita syitä voi olla siihen, että erilaiset järjettömältäkin tuntuvat haasteet ovat suosittuja verkossa? Miten jokainen sosiaalisen median käyttäjä voi vaikuttaa somehaasteiden suosioon?

  Onko oppilas itse nähnyt somessa haasteita, jotka ovat olleet fiksuja ja hyviä – millaisia ne olivat? Entä typeriä tai vaarallisia haasteita – millaisia ne ovat olleet?

  Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

  6lk
  Mediasisältöjen tulkinta

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
  • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
  Median vaikutusten ymmärtäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaansa, tietoihinsa, mielipiteisiinsä ja mielikuviinsa.
  Vaikuttaminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.
  Turvallisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tietää turvallisuutta vaarantavista tilanteista ja tekijöistä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe ja seksuaalinen houkuttelu. Oppilas tietää, millä keinoin omaa turvallisuutta voi edistää.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia.
  Hyvinvointi

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.
  7-9
  Median vaikutusten ymmärtäminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
  Vaikuttaminen

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas käyttää vaikuttamisen keinoja tietoisesti ja perustellen.
  Minä median tuottajana

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja, joilla nuoret voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kulttuurin tuottamiseen median kautta.
  Vastuullisuus

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä.
  Hyvinvointi

  Hyvä osaaminen

  • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.

  Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.