Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Varhaiskasvatus ja esiopetus

Koulutuskokonaisuus sisältää medialukutaidon edistämisen perusteita, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkkejä sekä hyödyllisiä materiaaleja. Koulutus on laadittu tukemaan lasten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Lapsia tutkimassa DVD-elokuvia.

Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää lasten medialukutaidon edistämisessä myös kirjastotyössä tai harrastetoiminnassa. Medialukutaidon koulutuskokonaisuutta voi käyttää materiaalina niin oman osaamisen ja työn kehittämisessä kuin yhteisissä koulutuksissa.

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu medialukutaidon edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä sekä hyödynnettävistä materiaaleista. Viimeinen osio tarjoaa työyhteisöille ja verkostoille välineitä osaamisen ja hyvien käytänteiden kehittämiseen lasten digitaalisten taitojen edistämisessä.

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee medialukutaidon valtakunnallisten hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.

1. Perusteet

 • Lapsia tutkimassa DVD-elokuvia ja ikärajamerkintöjä.

  Videokoulutuskokonaisuus tarjoaa tukea lasten medialukutaidon kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Mediaympäristöt ovat osa jo aivan pientenkin lasten arkea ja kokemismaailmaa. Lapset tarvitsevat taitoja, joiden avulla oppia tutkimaan mediasisältöjä, ilmaisemaan itseä median avulla ja toimimaan median parissa turvallisesti.

  Kokonaisuudessa kerrotaan, mitä medialukutaito on ja millainen pedagoginen toiminta edistää lasten medialukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opettajat jakavat esimerkkejä innostavista käytännön toteutuksista. 

  Katso videokoulutus ja tee siihen liittyvät pohdintatehtävät. Pohdintakysymykset löydät koulutuskokonaisuuksista.

  Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutus

  Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutus

 • Medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat, millaista on lasten mediataitoja edistävä hyvä pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset jäsentyvät medialukutaidon pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin. Tutustu kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Minkä osa-alueen kuvausten mukaista toimintaa olet toteuttanut työssäsi? Entä mikä tuntuu vielä vieraalta? Minkä teemojen käsittelyyn koet tarvitsevasi tukea?  2. Pohdi tapoja, joilla kuvaukset voisi konkreettisesti ottaa osaksi varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tavoitteita, suunnitelmia, toimintaa ja arviointia.  Medialukutaidon hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset  Jos tarkastelit hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksia jo koulutuksen osiossa 1, voit siirtyä eteenpäin.

2. Käytännön vinkkejä

 • Kuvakaappaus Koulutusvideoita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille -videosarjasta. Kuvassa näkyy kolme ensimmäistä videota.

  Tutustu runsaaseen videokoulutusmateriaaliin! Koulutukset tukevat opettajia medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen sekä digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämisessä. Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle kootulta soittolistalta löydät asiantuntijoiden ja ammattilaisten koulutusvideoita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille.

  Valitse kaksi työtäsi medialukutaidon edistämisen parissa tukevaa videota katsottavaksi ja vastaa oheisiin kysymyksiin.

  1. Millaisia oivalluksia syntyi videoita katsoessasi? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?
  2. Millaisia ajatuksia ja tunteita videoiden katsominen herätti medialukutaidon edistämisestä työssäsi? 

  Koulutusvideoita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille 

3. Voimistelutauko

 • Seuraa Selkäliiton jumppakissaa tai keksi omia liikkeitä.

4. Materiaalit

 • Piirrettyjä lapsihahmoja keltaisella taustalla tekemässä mediaan liittyvä asioita. Lapset kuvaavat tableteilla nukkeleikkejään sekä satuhahmojen rooliasuihin pukeutuneita kavereitaan. He kuuntelevat myös aikuisen lukemaa kuvakirjaa.

  Miten edistää alle 3-vuotiaiden medialukutaitoa? Entä millainen pedagoginen toiminta rohkaisee lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan mediaa? Opettajan opas johdattelee medialukutaidon edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytännön esimerkkien kautta. Esimerkkien ohella opas sisältää medialukutaidon valtakunnalliset hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset. Opas tukee Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaista kasvatusta ja opetusta.  

  1. Valitse oppaasta kustakin pääalueesta (Median tulkinta ja arviointi, Median tuottaminen ja Toiminta mediaympäristöissä) yksi esimerkkitehtävä, jonka voisit toteuttaa oman ryhmäsi kanssa. 
  2. Pohdi samalla, miten esimerkki tukee kuvausten tavoitteita ja miten sen voisi mielekkäällä tavalla liittää oppimisen alueisiin ja oppimiskokonaisuuksiin.

  Polkuja medialukutaitoon. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

 • Paperinpaloista tehty animaatiokuva. Kuvassa on vastakkain musta pallo, jolla on häntä ja neljä jalkaa sekä kaksi possua, musta ja vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen possu pitää suussaan pinkkiä kukkaa.

  Elokuvapolku on elokuva- ja mediakasvatusmateriaali, joka käsittää valikoituja, vapaasti katsottavia elokuvia ja niihin liittyviä tehtäviä. Elokuvapolun Esipolku on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen elokuva- ja mediakasvatukseen ja se kattaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laadittuja medialukutaidon osaamisen kuvauksia. 

  Tutki Esipolun sisältöjä: elokuvia ja tehtäviä. Muotoile tavoite ja valitse toteutukseen soveltuva elokuva ja siihen liittyvät tehtävät. Laadi kokonaisuus ryhmälle. 

  Elokuvapolku Esipolku 

 • Mediapelot ja Ensimmäinen puhelin -animaatiot on suunnattu varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten mediakasvatukseen. Animaatioista ja niiden oheen laadituista pedagogisista materiaaleista saa tukea arjen mediankäyttötilanteiden käsittelyyn lasten kanssa. 

  Tutustu animaatioihin ja pedagogiseen materiaaliin ja laadi kokonaisuus ryhmällesi.

  Mediapelot

   

  Ensimmäinen puhelin

5. Tukea työyhteisöille

 • Aikuinen osoittaa luokkatilassa olevaa isoa näyttöä, jolla näkyy nimilista, kellonaika ja QR-koodi. Tilassa on muita aikuisia seuraamassa.

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? 

  Artikkeleissa osaamisen kuvausten hyödyntämistä tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta. Asiantuntijat ja ammattilaiset tuovat esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena. Näkökulmat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työyhteisöihin on koottu oheisen linkin taakse. 

   Valitse jokin artikkeleista, josta saat tukea työhösi ja tutustu siihen.  

  1. Millaisia keinoja medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen, digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämiseen laaja-alaisena osaamisena työyhteisössä on? Millaisia hyviä esimerkkejä tai näkökulmia artikkelissa mainittiin?
  2. Laadi ydinkohdista huoneentaulu.

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin  (Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 6-25)