Utmaningen – animation för mediefostran

I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en identitet samt frågor beträffande självförtroende och självkänsla.

En person iklädd mössa håller en livesändning på en plattform för sociala medier.

I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en identitet samt frågor beträffande självförtroende och självkänsla. Temat gör det också möjligt att fundera på sociala medier som ett redskap för att bygga upp sin egen framställning och delaktighet. Animationen riktas till årskurserna 7–9.

För många unga är sociala medier en av de viktigaste sociala miljöerna. I sociala medier utformas uppfattningar om vilken slags livsstil, framställning, innehållsproduktion eller kunnande är eftersträvansvärt eller godkänt just då i de gemenskaper som är viktiga för den unga personen själv. Självkännedomen utvecklas livet ut, men när man är ung är det särskilt aktuellt att söka sin identitet och livsriktning. Då kan en ung person pröva på olika roller och intressen samt söka sin plats eller tävla om den i olika gemenskaper, också på webben.

På sociala medier uttrycker man sig via texter, bilder, videoklipp och mem genom att dela innehåll som producerats av andra samt reagera på dem. Alla de här är sätt för de sociala mediernas användare att berätta en historia om sig själv och ge andra tips – medvetet eller omedvetet – på hurdana de är och vilka sociala grupper de upplever som sina egna.

På sociala medier och i identiteten som byggs upp där är det ofta fråga om vilka sociala gemenskaper användarna upplever sig tillhöra och vem de identifierar sig med. Gemenskaper på sociala plattformar kan bli viktiga påverkande instanser och byggplatser för identiteten. För en ung person kan de vara viktiga platser att bli sedd och få gensvar på sina tankar. I gemenskaper på sociala medier kan man hitta likasinnade människor och nya kompisar med samma intressen. Kamratstöd är viktigt, men något som är lika viktigt är de nya människor och olika synpunkter som man möter på webben och som utvidgar det egna tänkandet och får en att titta på världen ur ett nytt perspektiv.

Nu och då lönar det sig att granska på vilka sätt bilden av en själv som förmedlas till andra via sociala medier motsvarar ens inre upplevelse. För en ung person kan det att testa olika roller eller identiteter på webben vara en viktig del av att hitta sig själv. Förutom saker som de delar medvetet kan ungdomarna också fundera på vad som ingår i deras identitet som knappt eller inte alls syns på webben.

Behovet att bli sedd och godkänd, ibland särskilt i någon viss persons eller gemenskaps ögon, och önskan att vara medlem i en grupp är mänskliga grundbehov som vi också försöker uppfylla på sociala medier. I växelverkan med andra får man respons om ifall man räcker till eller godkänns av andra. Ibland kan det vara grymt om den uppmärksamhet som en individ får på sociala medier eller bristen på den blir väldigt synlig.

Upplevelser av utanförskap är bekanta för många på ett eller annat sätt i olika skeden av ungdomen. När man följer sociala medier är det ändå viktigt att komma ihåg att det högst sannolikt finns människor som känner likadant och som har liknande funderingar. Till och med den mest populära personen på sociala medier känner sig sannolikt otillräcklig eller misslyckad ibland. I sista hand ser man bara en pytteliten del av människor på sociala medier i stället för hela helheten. I varje fall kan var och en delta i att skapa en trygg kultur på sociala medier där det finns utrymme för alla att accepteras precis som de är.

På sociala medier kan olika påverkare och gemenskaper skapa en modell eller kod som man måste följa eller vars åsikter man måste anta för att tillhöra en viss grupp. Ibland kan sådana ramverk eller utmaningar kännas trånga eller motstridiga, eller så kan de strida mot ens egna värderingar. Därför är det viktigt att försöka vara medveten om vilka fenomen eller personer på webben som utformar den egna identiteten och påverkar ens tankevärld. Det lönar sig att stödja den unga personen i att identifiera värderingar som är viktiga för hen och hens styrkor som hen kan bygga sin positiva självbild på. Ett gott självförtroende hjälper också på sociala medier.

Sociala medier kan också erbjuda unga personer gott om olika möjligheter till positivt aktörskap och självuttryck. Varje ung person är unik, och de alla berikar, men bygger också aktivt upp, olika gemenskaper på webben. Ungdomarnas olika färdigheter och kunskaper kan kanske lyftas fram på webben på ett mer omfattande sätt än någonsin tidigare. Att uttrycka sig själv är en värdefull mediefärdighet i sig. Att lyfta fram sin kreativitet på sociala medier inspirerar och gläder också anda webbanvändare.

Text: Rauna Rahja, Osuuskunta Dadamedia

Bild: Filmbutik

I serien Nätlivet, som producerats av Nationella audiovisuella institutet KAVI, publiceras animationer som riktas till barn och unga enligt åldersgrupp. Som stöd för att behandla temana har ett pedagogiskt material utarbetats för varje animation. Materialet kan utnyttjas såväl inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som för att stödja mediefostran i hemmen eller till exempel på bibliotek.

Publicerad med licensen CC BY-NC

Animation och pedagogiskt stödmaterial

 • Titta på animationen Utmaningen.

  I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en identitet samt frågor beträffande självförtroende och självkänsla. Temat gör det också möjligt att fundera på media som ett redskap för att bygga upp sin egen framställning och delaktighet.

  Animationen har producerats av Nationella audiovisuella institutet (i samarbete med FISIC och utvecklingsprogrammet Nylitteracitet).

  Animation: Filmbutik

  Manus: Jani Kauta

  Publicerad med licensen: CC BY-NC

  Tillåten för alla åldrar.

 • Dessa frågor kan användas till hjälp när man tittat på animationen för att väcka diskussion och stödja behandlingen av videons teman.

  1. På videon försöker Elias uppnå något som är viktigt för honom genom att imitera andra eller upprepa det som han tror kommer att intressera andra webbanvändare eller den som han är förtjust i.

  • Är det viktigt att stå ut på webben eller att vara likadan som alla andra? Varför? Behöver man vara unik på sociala medier eller i spelgemenskaper, och är det ens möjligt?
  • Är det viktigt att accepteras på webben? Varför eller varför inte?
  • Vad betyder uttrycket ”att vara sig själv” för dig? Vad tycker du att det betyder på sociala medier eller i webbgemenskaper

  2.Elias svarar på en utmaning han hittar.

  • Hur tycker du utmaningen Elias hittar verkar? Varför blev Elias ivrig över utmaningen? Hur verkade Myrsky förhålla sig till den?
  • Hurdana utmaningar har du själv stött på eller svarat på? Vad var syftet med dem? Hurdana utmaningar har spritt sig mest? Kan en utmaning på sociala medier vara skadlig på något sätt? Eller nyttig? Hitta på verkliga eller påhittade exempel.

  3. På videon får Elias först mindre positiv och till och med osaklig uppmärksamhet, men i slutet av videon är responsen positiv och uppmuntrande.

  • Vad tycker du påverkade hurdan respons Elias fick?
  • Hurdana innehåll på sociala medier väcker din uppskattning eller beundran?

  4. Sociala medier kan fungera som en kanal för ens egen framställning.

  • Vilken slags framställning är naturligast för dig på sociala medier? Hurdana egna innehåll tycker du särskilt om att skapa?
  • Vad motiverar dig att publicera sådant du själv skapat, såsom bilder, texter eller videor? Vilken medieprodukt som du publicerat eller skapat för dig själv är du stolt över?

  5. Fundera på din egen verksamhet på sociala medier eller dina produkter (bilder, videor, texter) som du publicerat på webben.

  • Vilken slags digital identitet har skapats för dig på basis av dem? Är din digitala identitet viktig för dig? Varför eller varför inte?
  • Vilka behov uppfyller din användning av sociala medier? Motivera.

  6. Inlägg på sociala medier har ofta ett mål.

  • Med vilka slags saker handlar man ofta med noggrann eftertanke på sociala medier? Och hurdana saker gör man utan att tänka efter, som ett skämt eller av en impuls?
  • Finns det skillnader mellan olika sociala medier i fråga om hur spontana eller eftertänkta inläggen är?

  Text: Rauna Rahja, Osuuskunta Dadamedia

  Bild: Filmbutik