Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus: Varhaiskasvatus ja esiopetus

Koulutuskokonaisuus sisältää ohjelmointiosaamisen edistämisen perusteita, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkkejä, sekä hyödyllisiä materiaaleja. Koulutus on laadittu tukemaan lasten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Lapsia leikkimässä värikkäillä palikoilla ja eläinhahmoilla.

Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää myös kirjastotyössä tai vaikkapa harrastetoiminnassa. Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus soveltuu materiaaliksi niin oman osaamisen ja työn kehittämiseen kuin yhteisiin koulutuksiin.  

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu ohjelmointiosaamisen edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä, sekä materiaaleista. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa välineitä digitaalisissa ympäristöissä tarvittavan osaamisen edistämiseen työyhteisöissä ja verkostoissa.   

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee ohjelmointiosaamisen valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.  

1. Perusteet

 • Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Videokoulutuksissa pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Lisäksi Janne Fagerlund kertoo omalla videollaan, miksi ohjelmointia opetellaan.

  Polkuja ohjelmointiosaamiseen varhaiskasvatuksessa -videokoulutus 

  Polkuja ohjelmointiosaamiseen esiopetuksessa -videokoulutus 

   

 • Ohjelmointiosaamisen kuvaukset ilmaisevat, millaista on lasten ohjelmointiin liittyvää osaamista edistävä hyvä pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset jäsentyvät ohjelmointiosaamisen pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Ohjelmointiosaamisen osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) ohjelmoinnillinen ajattelu, 2) tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä 3) ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen. Kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin.   Tutustu kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä.   Ohjelmointiosaamisen hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset  

  1. Minkä osa-alueen kuvausten mukaista toimintaa olet toteuttanut työssäsi? Entä mikä tuntuu vielä vieraalta? Minkä teemojen käsittelyyn koet tarvitsevasi tukea?  
  2. Pohdi tapoja, joilla kuvaukset voisi konkreettisesti ottaa osaksi varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tavoitteita, suunnitelmia, toimintaa ja arviointia.  

2. Käytännön vinkkejä ja materiaaleja

 • Tutustu runsaaseen videokoulutusmateriaaliin! Koulutukset tukevat opettajia ohjelmointiosaamisen, medialukutaidon, sekä digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämisessä. Asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalle kootulta soittolistalta löydät asiantuntijoiden ja ammattilaisten koulutusvideoita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille. 

  Tässä kaksi videota, joissa esitellään ohjelmointiosaamisen näkymistä varhaiskasvatuksessa. Katso videot ja vastaa alla oleviin kysymyksiin: 

   

  1. Millaisia oivalluksia syntyi videoita katsoessasi? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?  
  2. Millaisia ajatuksia ja tunteita videoiden katsominen herätti ohjelmointiosaamisen edistämisestä työssäsi? 
  3. Muita koulutusvideoita Asiaa mediakasvatuksesta -YouTube-kanavalla 
 • Miten edistää alle 3-vuotiaiden ohjelmointiosaamista? Opettajan opas johdattelee ohjelmointiosaamisen edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytännön esimerkkien kautta. Esimerkkien ohella opas sisältää ohjelmointiosaamisen valtakunnalliset hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset. Opas tukee Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaista kasvatusta ja opetusta.   

  Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 

  1. Tutki, miten ohjelmointiosaamisen kuvaukset näkyvät käytännön toiminnassa vertailemalla ohjelmointiosaamisen kuvauksia sekä Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaan tehtävää tässä Padlet tehtävässä. 
  2. Valitse oppaasta kustakin pääalueesta (Ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä, ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen) yksi esimerkkitehtävä, jonka voisit toteuttaa oman ryhmäsi kanssa.   
  3. Pohdi samalla, miten esimerkki tukee kuvausten tavoitteita ja miten sen voisi mielekkäällä tavalla liittää oppimisen alueisiin ja oppimiskokonaisuuksiin.
  4. Muita vinkkejä ja opetusideoita 

3. Tukea työyhteisöille

 • Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? 

  Artikkeleissa osaamisen kuvausten hyödyntämistä tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta. Asiantuntijat ja ammattilaiset tuovat esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena. Näkökulmat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työyhteisöihin on koottu oheisen linkin taakse.  

  Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

  Valitse jokin artikkeleista, josta saat tukea työhösi ja tutustu siihen.