Medialukutaito Suomessa. Mediakasvatuslinjaukset tutuksi

Videokoulutus antaa perustiedot kansallisista mediakasvatuslinjauksista sekä medialukutaidon tilanteesta Suomessa. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiantuntijat esittelevät aihetta ja ovat myös kehittäneet pohdintakysymyksiä helpottamaan aiheen sisäistämistä.

Suomessa mediakasvatuskenttä on laaja ja moninainen. Mediaan liittyvää osaamista, eli medialukutaitoa edistetään monesta eri näkökulmasta ja monen eri tahon toimesta. Toimintaa tukee kansalliset mediakasvatuslinjaukset.  

Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan mediakasvatuslinjausten keskeisiin sisältöihin: Taustoihin, keskeisiin tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Koulutus on suunnattu eri alojen mediakasvatuksen asiantuntijoille sekä mediakasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus koostuu aihetta kuvaavista asiantuntijavideoista, tietoteksteistä sekä pohdintakysymyksistä. Koulutuksen tavoitteena on: 

 • Vahvistaa mediakasvatusosaamista 
 • Auttaa hahmottamaan moninaista mediakasvatuskenttää Suomessa 
 • Auttaa ymmärtämään yhteisten linjausten merkitystä mediakasvatustyön kehittämisessä 
 • Auttaa pohtimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpiteitä eri näkökulmista 

Koulutus koostuu kuudesta osiosta: 

 1. Mediakasvatus Suomessa 
 2. Mediakasvatuslinjausten osallistava valmistelu 
 3. Kattava mediakasvatus 
 4. Laadukas mediakasvatus 
 5. Systemaattinen mediakasvatus 
 6. Suunnitelmista käytäntöön. Mediakasvatuslinjausten toimeenpano 

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus ladata itsellesi todistus suorituksesta. Tervetuloa mukaan! 

Koulutuksen tekstit:

 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI  
 • Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, KAVI 

Videolla esiintyvät asiantuntijat:

 • Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, KAVI 
 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI 
 • Saara Salomaa, erityisasiantuntija, KAVI 

Tekninen toteutus:

 • Kuvaus: Ville Sohn, tietojärjestelmävastaava, KAVI 
 • Editointi: Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija, KAVI 
 • Suomalaisella mediakasvatuksella on pitkät perinteet ja kehittämistyötä on tehty paljon eri sektoreilla ja toimialoilla. 

  Suomalainen mediakasvatus on 2010-luvun aikana laajentunut huomattavasti: medialukutaidon edistämisen tarve on tunnustettu yhä useammalla alalla ja erityisesti aikuisten mediakasvatukseen on saatu paljon uusia avauksia. Laaja toimijajoukko toteuttaa, kehittää ja tukee mediakasvatusta joko pääasiallisena tehtävänään tai osana muita tehtäviään.  

  Jotta medialukutaitoja edistävä työ olisi mahdollisimman yhdenvertaista ja vaikuttavaa, ja yhteistyölle olisi toimivat edellytykset, tarvitaan yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, tavoitteista ja niitä tukevista toimenpiteistä. Medialukutaito Suomessa -linjaukset tekevät näkyväksi niiden laatimiseen osallistuneiden tahojen käsitystä suomalaisesta mediakasvatuksesta, sen tavoitteista sekä tavoitteiden saavuttamista edistävistä toimista 

  Millainen rooli kenttää kokoavilla linjauksilla on kehittämistyössä? 

  Mediakasvatus Suomessa 

   

  Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Mitkä ovat mielestäsi mediakasvatuksen keskeisimmät tavoitteet? 
  • Miksi aiemmat linjaukset vuodelta 2013 haluttiin päivittää? 
  • Millaisia mahdollisia haasteita mediakasvatuksen monitahoisuudesta voi seurata? Millaisia ratkaisuja haasteisiin löydät? 
  • Millä tavalla yhteiset linjaukset voivat tukea mediakasvatuksen kehittämistä? 
 • Medialukutaito Suomessa on vuonna 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) medialukutaitopolitiikka ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja. Asiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.  

  Linjausten kohderyhmänä ovat laajasti medialukutaitoja ja mediakasvatusta edistävät, tukevat, tutkivat ja toteuttavat toimijat kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 

  Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä. 

  Jotta mediakasvatuskentän moninaisuus voitiin ottaa huomioon, linjaukset valmisteltiin laajassa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Osallisuuden mahdollisuudet auttoivat kehittämään linjausten laatua, läpinäkyvyyttä, ajankohtaisuutta ja sovellettavuutta. Visiona on, että vahvan mediakasvatustyön tuloksena Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. 

  Videolla kuulet, millaisin osallisuutta tukevin keinoin eri näkökulmia pyrittiin ottaa huomioon.  

  Mediakasvatuslinjausten osallistava valmistelu 

   

  Mediakasvatuslinjaukset sisältävät kolme päätavoitetta, joiden mukaan Suomessa tehdään  

  • kattavaa mediakasvatusta  
  • laadukasta mediakasvatusta  
  • systemaattista mediakasvatusta.  

   

  Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Miksi mediakasvatuksen kehittämisessä on tärkeää huomioida laajasti eri näkökulmat? 
  • Millaisia hyötyjä yhteistyöstä voi olla mediakasvatuksessa? 
  • Mikä mediakasvatuslinjausten päätavoitteista on mielestäsi keskeisin? 
 • Laaja-alainen ja merkityksellinen medialukutaito kuuluu kaikille. Linjausten ensimmäisenä päätavoitteena on, että Suomessa toimijat toteuttavat monipuolisesti maantieteellisesti kattavaa, saavutettavaa ja esteetöntä mediakasvatusta, joka huomioi eri kohderyhmät, aiheet ja näkökulmat. Omiin vahvuuksiinsa luottavat mediakasvattajat osaavat etsiä yhteistyökumppaneita ja tekevät yhteistyötä tavoitteellisesti. Mediakasvatuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa tiedostetaan kohderyhmien moninaisuus sekä paikallinen erityisyys. 

  Tavoite 1: Suomessa toteutetaan kattavaa mediakasvatusta 

   

  Tavoitteeseen voidaan pyrkiä seuraavin tunnistetuin toimenpitein: 

  • mediakasvatuksessa huomioidaan laajasti eri aihepiirit 
  • mediakasvatusta suunnataan erilaisille ryhmille 
  • verkostotyötä kehitetään 
  • hyödynnetään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia 
  • kehitetään paikallista ja alueellista mediakasvatustyötä 
  • mediakasvatuksen viestintää kehitetään 
  • mediakasvatustyössä hyödynnetään toimijoiden vahvuuksia 
  • mediakasvatustoiminnan tuloksia jaetaan avoimesti 

   Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Mitä kattava mediakasvatus mielestäsi tarkoittaa? 
  • Mitkä kattavaa mediakasvatusta tukevista toimenpiteistä ovat mielestäsi keskeisimmät? 
  • Mitkä ovat oman työsi näkökulmasta keskeisimmät verkostot? 
  • Millaisia digitaalisia mahdollisuuksia voi mediakasvatustyössä hyödyntää? 
  • Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät paikalliset erityispiirteet, jotka voivat tukea mediakasvatustyötä? 

   

 • Mediakasvatuslinjausten toisen päätavoitteen mukaan medialukutaitoja kehitetään parhaiten laadukkaan mediakasvatuksen avulla.  

  Mediakasvatus on Suomessa ajankohtaista, tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista. Mediakasvatustoiminta on eettistä, esteetöntä, kestävää ja vaikuttavaa. Mediakasvatuksen laatua kehitetään itsearvioiden ja yhteistyössä myös yli toimialarajojen. Laadun kehittämistä tarkastellaan laaja-alaisesti eri näkökulmista. Laadukas mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle. 

  Tavoite 2: Suomessa toteutetaan laadukasta mediakasvatusta 

   

  Tavoitteeseen voidaan pyrkiä seuraavin tunnistetuin toimenpitein: 

  • mediakasvatus on tutkimusperustaista 
  • mediakasvatusosaamista kehitetään 
  • mediakasvatuksen arviointia kehitetään 
  • mediakasvatusta tehdään yhdessä ja kasvatettavia arvostaen 
  • mediakasvatuksessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä 
  • mediakasvatuksen tavoitteellisuutta ja toimintatapoja kehitetään 
  • mediakasvatuksen arvopohja näkyy toiminnassa 
  • mediakasvatus on ajankohtaista ja relevanttia 

   Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Mitä laatu mielestäsi tarkoittaa mediakasvatuksessa? 
  • Mitkä laadukasta mediakasvatusta tukevista toimenpiteistä ovat mielestäsi keskeisimmät? 
  • Mitkä ovat mielestäsi ajankohtaisimmat mediakasvatukseen liittyvät muutokset tai kehitystrendit? 
  • Mitkä ovat mielestäsi mediakasvatuksen keskeisimmät arvot? 
  • Millainen mediakasvatusosaaminen vahvistaisi omaa tai työyhteisönne mediakasvatustyötä? Millä tavoin osaamista voi kehittää?
  • Millä tavoin toimintaan osallistuvien näkökulma voidaan parhaiten huomioida mediakasvatustyössä? 

   

 • Mediakasvatuslinjausten kolmannen päätavoitteen mukaan Suomessa tehdään systemaattista ja pitkäjänteistä mediakasvatusta. 

  Mediakasvatuksen systemaattisuutta kehitetään toiminnan suunnitelmallisuudella, johtamisella sekä resurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella. Pitkäjänteinen ja linjakas mediakasvatus mahdollistaa osaamisen kertymisen, toiminnan kehittämisen ja sen aseman vakiintumisen. Suunnitelmallisuus auttaa huomioimaan monipuolisesti mediakasvatuksen aihealueita ja esteettömyyttä sekä tavoittamaan mediakasvatuksen kohderyhmiä kattavasti. 

  Tavoite 3: Suomessa toteutetaan systemaattista mediakasvatusta 

   

  Tavoitteeseen voidaan pyrkiä seuraavin tunnistetuin toimenpitein: 

  • mediakasvatuksen tietopohjaa vahvistetaan 
  • mediakasvatuksen rahoituspohjaa vahvistetaan ja monipuolistetaan 
  • mediakasvatuksen suunnitelmallisuutta kehitetään 
  • mediakasvatuksen johtamista kehitetään 
  • mediakasvatuksessa otetaan huomioon olemassa olevat rakenteet 
  • mediakasvatustyötä mallinnetaan 

  Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Mitä mielestäsi systemaattinen mediakasvatus tarkoittaa? 
  • Mitkä asiakirjat tai linjaukset ohjaavat omaa työtäsi? Miten mediakasvatus näkyy niissä? Onko organisaatiossanne käytössä oma mediakasvatussuunnitelma? 
  • Mitkä systemaattista mediakasvatusta tukevista toimenpiteistä ovat mielestäsi keskeisimmät? 
  • Mitä mediakasvatus tarkoittaa oman työsi näkökulmasta? Miten toimintaa voisi mallintaa edelleen jaettavaksi? 
 • Mediakasvatuslinjauksissa esitetään kolme päätavoitetta sekä useita tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpide-ehdotuksia. Tarkoituksena on, että jokainen toimija tarkastelee tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia oman työnsä näkökulmasta ja osallistuu omalla panoksellaan niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarkoituksenmukaisia. Sisällöt rakentuvat yhteistyölle. Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan jokainen voi tarkastella sisältöjä oman työnsä näkökulmasta ja osallistua itselle parhaiten sopivalla tavalla. 

  Mediakasvatuksen edistäminen on yhteistyötä ja pienistä teoista rakentuu lopulta iso kokonaisuus. 

  KAVI tukee linjausten toimeenpanoa ja mediakasvatuksen kehittämistä muun muassa: 

  • Verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuudet. Mediakasvatusfoorumi ja erilaiset kampanjat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja kehittämään mediakasvatusta yhdessä. 
  • Osaamisen kehittäminen. Järjestämme ja toteutamme mediakasvatuskoulutuksia eri alojen ammattilaisille sekä julkaisemme tietoa ja maksuttomia mediakasvatusmateriaaleja. 
  • Selvitys- ja arviointityö. Selvitämme ja arvioimme linjausten toteuttamista yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sidosryhmien kanssa säännöllisesti. 
  • Yhteistyö. Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, kehitys- ja yhteistyöehdotuksissa. 

  Mediakasvatuslinjausten toimeenpano 

   

  Pohdi oman työsi kannalta: 

  • Mitkä asiat tukisivat mediakasvatustyötäsi? 
  • Mitkä taho voivat parhaiten tukea mediakasvatuksen kehittämistä omassa organisaatiossasi? 
  • Millaista tukea voit tarjota muille mediakasvatustoimijoille?