Tietopankki

Mediataitokoulun tavoitteena on edistää kasvattajien mediakasvatusvalmiuksia. Tästä tietopankista löydät tutkimusperustaisia ja tiivisti kirjoitettuja artikkeleita mediaan ja mediakasvatukseen liittyvistä aiheista.

Media-sanan alkujuuret ovat latinan kielen medium-termissä, joka tarkoittaa keskellä tai välissä olevaa. Media liittyy siis laajaan kirjoon erilaisia viestinnän muotoja sekä ihmisten tai yhteisöjen välistä vuorovaikutusta. Alkujaan, sekä edelleenkin esimerkiksi englanniksi, medium tarkoitti yksittäistä mediaa kun taas media-sana on muodoltaan monikko. Suomeen tämä tapa ei ole kuitenkaan juurtunut vaan yksittäisestä tapauksesta puhutaan mediana ja monikossa taas “medioista”.

Mediakasvatus toimintana on kasvatusta, oppimista ja opettamista, joka tapahtuu mediakulttuurissa ja suhteessa mediaan. Mediakasvatus voidaan määritellä tavoitteelliseksi vuorovaikutukseksi, joka pyrkii edistämään kasvatettavan medialukutaitoa. Laajempina päämäärinä mediakasvatuksella ovat kuitenkin yleiset kasvatukselliset tavoitteet. Mediakasvatuksen avulla voidaan esimerkiksi voimaannuttaa ja valtauttaa yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten osallisuus mediakulttuurissa on nykypäivänä tärkeä osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden väylä.

Lukutaito on perinteisesti nähty kykynä lukea ja kirjoittaa. Medialukutaidossa luku- ja kirjoitustaidot laajenevat perinteisestä tekstistä laajemmin monenlaisiin mediateksteihin. Mediatekstillä tarkoitetaan muodoltaan erilaisia mediasisältöjä. Teksti voi olla muodoltaan perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvallinen, videoon tai ääneen pohjautuva tai näiden yhdistelmä. Mediavälineiden kehittyessä ja erilaisten julkaisutapojen moninaistuessa raja median käyttäjän ja tuottajan välillä on hälventynyt. Medialukutaitoon kuuluukin tuottamisen lisäksi myös tulkintaan liittyvät näkökulmat.